Privacybeleid

Algemene voorwaarden Passie4kidsenjongeren

Algemeen
Passie4kidsenjongeren is opgericht door Pascalle Dorren en gevestigd te Goirle. Passie4kidsenjongeren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73479357.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Passie4kidsenjongerenen alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Passie4kidsenjongeren voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Onder overeenkomst wordt verstaan een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Passie4kidsenjongeren betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Uitvoering van de overeenkomst
Passie4kidsenjongeren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Daarbij heeft Passie4kidsenjongeren een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

Akkoord voor coaching / begeleiding voor kinderen tot 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De gezaghebbende ouder die de opdracht heeft gegeven, draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Passie4kidsenjongeren kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Pascalle Dorren zelf. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van Passie4kidsenjongeren is BTW verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is Passie4kidsenjongeren gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

Regels rond een afspraak voor kinderen
Na de coaching sessie is er altijd de gelegenheid de sessie te bespreken en/of om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch +31 6 18459590 of via email naar passie4kidsenjongeren@gmail.com

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Passie4kidsenjongeren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Passie4kidsenjongeren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Passie4kidsenjongerenreeds is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Passie4kidsenjongeren opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Passie4kidsenjongeren langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt Passie4kidsenjongeren nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.

Passie4kidsenjongeren is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Passie4kidsenjongeren, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft genomen.

De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Passie4kidsenjongeren. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Passie4kidsenjongeren in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Vertrouwelijkheid
Passie4kidsenjongeren is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de gezaghebbende ouder.
Passie4kidsenjongeren streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de gezaghebbende ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Passie4kidsenjongeren dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met de gezaghebbende ouder besproken, conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en Passie4kidsenjongeren.

PRIVACY VERKLARING

Passie4kidsenjongeren, gevestigd aan Elzengaard 57 te Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Pascalle Dorren is de Functionaris Gegevensbescherming van Passie4kidsenjongeren. Zij is te bereiken via passie4kidsenjongeren@gmail.com of tel. 06-18459590.

Persoonsgegevens
Passie4kidsenjongeren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken: 

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Leeftijd
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• School en klas
• Voornamen ouders
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens
Passie4kidsenjongeren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw kind:
• Gezondheid
• Gezinssamenstelling
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Doel en basis grondslag persoonsgegevens verwerking
Passie4kidsenjongeren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Passie4kidsenjongeren verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Passie4kidsenjongeren neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (ik) tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens
Passie4kidsenjongeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

• Gegevens van kinderen/ouders die nog klant zijn, bewaar ik zolang ze klant zijn;
• Gegevens van kinderen/ouders die niet meer bij Passie4kidsenjongeren komen, bewaar ik nog twee jaar. De reden hiervoor is dat, als zij later eventueel nog een keer gebruik willen maken van de diensten van Passie4kidsenjongeren, efficiënt werkzaamheden herpakt kunnen worden;
• Facturen met persoonsgegevens ben ik verplicht 7 jaar te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Passie4kidsenjongeren verstrekt alleen de financiële administratie aan derden (boekhouder, belastingdienst). Andere persoonsgegevens verstrek ik alleen met schriftelijke toestemming van wettelijk vertegenwoordigers.
Cookies of vergelijkbare technieken
Passie4kidsenjongeren gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Passie4kidsenjongeren zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst) Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Passie4kidsenjongeren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand aan u te geven. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar passie4kidsenjongeren@gmail.com. Ik reageer binnen vier weken, op uw verzoek. 

Passie4kidsenjongeren wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging persoonsgegevens
Passie4kidsenjongeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via passie4kidsenjongeren@gmail.com d